Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
ThS. Vũ Thị Huyền

ThS. Vũ Thị Huyền

Chức vụ: Chuyên viên Tổng hợp

Ngày sinh: 21/09/1984

Trình độ chuyên môn: ThS.