Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
ThS. Trần Thị Thoa

ThS. Trần Thị Thoa

Chức vụ: Chuyên viên - bộ phận công tác Công Đoàn

Trình độ chuyên môn: ThS.