Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
ThS. Trần Minh Đức

ThS. Trần Minh Đức

Chức vụ: Chuyên viên bộ phận Lưu trữ

Ngày sinh: 16/12/1979

Nơi sinh: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: ThS.