Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
ThS. Tạ Thị Tuyết Mai

ThS. Tạ Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Chuyên viên - bộ phận công tác Đảng

Trình độ chuyên môn: ThS.