Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
ThS. Phương Thanh Thanh

ThS. Phương Thanh Thanh

Chức vụ: Chuyên viên - bộ phận công tác Đảng

Ngày sinh: 11/09/1981

Trình độ chuyên môn: ThS.