Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Cử nhân Nguyễn Thị Thông

Cử nhân Nguyễn Thị Thông

Chức vụ: Chuyên viên chính - bộ phận công tác Đảng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân