Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
ThS. Nguyễn Thị Huế

ThS. Nguyễn Thị Huế

Chức vụ: Chuyên viên Văn thư

Ngày sinh: 15/05/1985

Trình độ chuyên môn: ThS.