Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Cử nhân Đỗ Thị Mai

Cử nhân Đỗ Thị Mai

Chức vụ: Chuyên viên bộ phận Lưu trữ

Ngày sinh: 04/02/1978

Ngày vào Đảng: 01/02/2023

Trình độ chuyên môn: Cử nhân